چطور لک سیگار را از روی فرش پاک کنیم

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در اثر حادثه ای  فرش و یا موکت خانه شما دچار سوختگی شده باشد. متاسفانه لک های ایجاد شده بر اثر سوختگی به راحتی پاک کردن لک های دیگر نیست ونیاز به تخصص ...